GR 12 Section 1 Term 1 DEVELOPMENT OF

Title GR 12 Section 1 Term 1 DEVELOPMENT OF
Language English
Format PPT
Pages 22
File Size 315 bytes
Views 220
Downloads 6

Summary

Download GR 12 Section 1 Term 1 DEVELOPMENT OF Slide


Description
GR 12 Section 1 Term 1 DEVELOPMENT OF THE SELF IN SOCIETY Questions: 1.

GR 12 Section 1 Term 1 DEVELOPMENT OF THE SELF IN SOCIETY Questions: 1. What is change? 2. What are your stressors? 3. How stressed are you? 4. How can you manage your stress? Kwartaal 1 Eenheid 1 ONTWIKKELING VAN DIE SELF IN DIE SAMELEWING Vrae: 1. Wat is verandering? 2. Wat is u stressors? 3. Hoe gestres is jy? 4. Hoe kan u, u stres hanteer?

Identify stressors Physical stressors - Physical factors cause stress that affects your body. -

Identify stressors Physical stressors - Physical factors cause stress that affects your body. - This also include unhealthy lifestyle choices. Emotional stressors - This include your feelings, thoughts, reactions to life crises and change, your personality and your image of yourself. - Personality may be a stressor identifiseer stressors Fisiese stressors - Fisiese faktore veroorsaak spanning wat u liggaam beïnvloed. - Dit sluit ook ongesonde leefstylkeuses in. Emosionele stressors - Dit sluit u gevoelens, gedagtes, reaksies op lewensrisiko's en verandering, u persoonlikheid en u beeld van uself in. - Persoonlikheid kan 'n stressor wees

Social stressors - This refer to aspects of your relationships with others, from your

Social stressors - This refer to aspects of your relationships with others, from your family and friends to society in general. Environmental stressors - The environment is everything around you. It is where you live and includes all the physical factors that may affect you Sosiale stressors - Dit verwys na aspekte van u verhouding met ander, van u familie en vriende tot die samelewing in die algemeen. Omgewing stressors - Die omgewing is alles rondom jou. Dit is waar u woon en bevat al die fisiese faktore wat u kan beïnvloed

Positive and negative Positiewe en negatiewe stress stres Positive stress (eustress) Positiewe stres (eustres

Positive and negative Positiewe en negatiewe stress stres Positive stress (eustress) Positiewe stres (eustres ) can help to find a creative kan help om 'n kreatiewe solution to problems. oplossing vir probleme te Positive stress might vind. Positiewe stres kan create challenges that uitdagings wat jou encourage you to take aanmoedig om risiko's te risks and make positive neem en maak positiewe changes in your life. veranderinge in jou lewe te skep. Negative stress (distress) when your stress become Negatiewe spanning more than you can cope (distress) as u spanning with, it becomes meer word as wat u kan unhealthy, unpleasant hanteer, word dit ongesond, and can be dangerous onaangenaam en kan gevaarlik wees

Levels of stress Low stress level: you are able to cope with the stress

Levels of stress Low stress level: you are able to cope with the stress in your life. Average stress level: you are still coping, but what is stressing you needs attention before your stress becomes unmanageable. High stress level: you urgently need to apply stress management methods to reduce your stress, or to get rid of the cause of your stress. Stresvlakke Lae stresvlak: u kan die stres in u lewe hanteer. Gemiddelde stresvlak: u hanteer dit nog steeds, maar wat u laat stres, moet aandag kry voordat u spanning onhanteerbaar raak. Hoë stresvlak: u moet dringend stresbestuurmetodes toepas om u stres te verminder, of om van die oorsaak van u stres ontslae te raak.

Stress management: Stresbestuur:

Stress management: Stresbestuur:

Coping mechanisms and/or management techniques Coping mechanisms: the way you act, think or behave

Coping mechanisms and/or management techniques Coping mechanisms: the way you act, think or behave to help you deal with stress. Management techniques: ways in which you control the stress in your life, and the methods you use to prevent stress. Hanteringsmeganisms en/of bestuur tegnieke. Hanteringsmeganismes: die manier waarop u optree of dink om u te help om stres te hanteer. Bestuurstegnieke: maniere waarop u die stres in u lewe beheer, en die metodes wat u gebruik om stres te voorkom.

Develop and implement your own strategy Method 1: Indentify stressors and assess stress levels

Develop and implement your own strategy Method 1: Indentify stressors and assess stress levels Method 2: Follow a balanced lifestyle Method 3: Make time for physical exercise, recreation and relaxation. Method 4: Balanced nutrition Method 5: Deal with your emotions. Ontwikkel en implementeer u eie strategie Metode 1: Identifiseer stressors en bepaal stresvlakke Metode 2: Volg 'n gebalanseerde leefstyl Metode 3: Maak tyd vir liggaamlike oefening en ontspanning. Metode 4: Gebalanseerde voeding Metode 5: Hanteer jou emosies.

 Method 6: Visualise and turn hurtful emotions into healing emotions. Method 7: Laughter

Method 6: Visualise and turn hurtful emotions into healing emotions. Method 7: Laughter Method 8: Time management Method 9: Good relationships Method 10: Embrace the challenges of Grade 12 Method 11: Apply exam stress reducers Metode 6: Visualiseer hoe om kwetsende emosies om te sit in genesende emosies. Metode 7: Lag Metode 8: Tydsbestuur Metode 9: Goeie verhoudings Metode 10: Omhels die uitdagings van graad 12 Metode 11: Pas eksamenstresreduktore toe

Conflict resolution skills: interpersonal and intrapersonal Conflict is an emotive (sensitive and related to

Conflict resolution skills: interpersonal and intrapersonal Conflict is an emotive (sensitive and related to feelings) concept which people experience differently. Interpersonal conflict: The interpersonal conflict area of our lives focuses on our relationship with others. In order to resolve interpersonal conflicts we must know what others expect of us and respond to those expectations to the best of our ability while maintaining our own integrity. Konflikhanteringsvaardighe de : interpersoonlike en intrapersoonlike Konflik is 'n emosionele (sensitiewe en verwante gevoelens ) konsep wat mense verskillend ervaar. Interpersoonlike konflik : Die interpersoonlike gebied van konflik van ons lewens fokus op ons verhouding met ander. Ten einde interpersoonlike konflikte moet ons weet wat ander van ons verwag los en te reageer op die verwagtinge na die beste van ons vermoë , terwyl die handhawing van ons eie integriteit.

 Intrapersonal conflict: Intrapersoonlike konflik : The intrapersonal area of Die intrapersoonlike area our

Intrapersonal conflict: Intrapersoonlike konflik : The intrapersonal area of Die intrapersoonlike area our lives focuses on our van ons lewens fokus op relationship with ons verhouding met ons. ourselves. It includes our Dit sluit ons gevoelens feelings and imagination. en verbeelding in. Ten In order to resolve einde intrapersoonlike intrapersonal conflicts we konflik op te los, moet must understand our ons innerlike konflik internal conflict. When verstaan. Wanneer ons we resolve our ons intrapersoonlike intrapersonal conflict we konflik op los is ons meer become more balanced gebalanseerd en meer and more powerful. kragtig.

Six steps for resolving conflict 1. Map the conflict to resolve intra- and interpersonal

Six steps for resolving conflict 1. Map the conflict to resolve intra- and interpersonal conflict. 2. Use “I” sentences to resolve interpersonal conflict. 3. Apply assertive skills to resolve interpersonal conflict. 4. Use listening and rephrasing skills to resolve interpersonal conflict. 5. Apply self-control skills to prevent and resolve intra- and interpersonal conflicts 6. Apply negotiation and mediation skills to resolve interpersonal conflict Ses stappe vir die oplossing van konflik 1. Kaarteer die konflik om interne en interpersoonlike konflik op te los. 2. Gebruik “ek” -sinne om interpersoonlike konflik op te los. 3. Pas selfvaardigheid toe. 4. Gebruik luister- en herformuleringsvaardighede. 5. Pas selfbeheersingsvaardighede toe om konflikte te voorkom en op te los 6. Pas onderhandelings- en bemiddelings-vaardighede toe om konflik op te los

Initiating, building and sustaining positive relationships: importance of communication (understanding others, communicating feelings, beliefs

Initiating, building and sustaining positive relationships: importance of communication (understanding others, communicating feelings, beliefs and attitudes) Communication is the basis of all relationships. Effective communication- people received your message as you intended. Listen and understand others. Inisiëring, bou en instandhouding van positiewe verhoudings: belangrikheid van kommunikasie (verstaan andere kommunikeer gevoelens, oortuigings en houdings) Kommunikasie is die grondslag van alle verhoudings. Doeltreffende kommunikasie-mense ontvang jou boodskap soos wat jy dit bedoel. Luister en verstaan ander.

Factors that influence effective communication: Personality - Extroverts are better able to communicate. -

Factors that influence effective communication: Personality - Extroverts are better able to communicate. - Introverts can communicate less effectively. - Confident people are more likely to speak out about what they see and feel effectively. - Intimidating personalities can make people less likely to communicate with them. kommunikasie bl 13 Faktore wat effektiewe kommunikasie beïnvloed: persoonlikheid - Ekstroverte is beter in staat om te kommunikeer. - Introverte kan minder effektief kommunikeer. - Vol vertroue mense is meer geneig om effektief uit te spreek oor wat hulle sien en voel. - Intimiderend persoonlikhede kan mense minder geneig maak om met hulle te kommunikeer.

Attitudes and values - People who have an open attitude and listen are more

Attitudes and values - People who have an open attitude and listen are more likely to get cooperation than people who are critical. - People who have a negative attitude will convey this by their tone and body language and thus will hinder effective communication. - People who value others will communicate respectfully regardless of the differences. Houdings en waardes Mense wat 'n oop houding het en luister is meer geneig om samewerking te kry as mense wat krities is. - Mense wat 'n negatiewe houding het sal hierdie oordra deur hul stemtoon en lyftaal en dus sal effektiewe kommunikasie verhinder. - Mense wat ander waardee, kommunikeer respekvol ongeag die verskille. -

Acceptance of responsibilities. - People who are responsible for what they say and the

Acceptance of responsibilities. - People who are responsible for what they say and the way they communicate are able to admit when they said something unfairly and inappropriately. - People need to be responsible when they listen. - People who accept responsibility are able to apologize. Aanvaarding van verantwoordelikhede. - Mense wat verantwoordelik is vir wat hulle sê en die manier waarop hulle kommunikeer is in staat om te erken wanneer hulle onregverdig en onvanpas iets sê. - Mense moet verantwoordelik wees wanneer hulle luister. - Mense wat verantwoordelikheid aanvaar is in staat om verskoning te vra.

Appropriate expression of views and feelings - Acceptance that people may have different views.

Appropriate expression of views and feelings - Acceptance that people may have different views. - Honest but still appropriate in expression of views and feelings. - Must understand there is an appropriate way in which to communicate in different situations. Toepaslike uitdrukking van menings en gevoelens - Aanvaarding dat mense verskillende menings het. - Eerlik, maar nog steeds toepaslik in uitdrukking van menings en gevoelens. - Moet verstaan daar is 'n gepaste manier om te kommunikeer in verskillende situasies.

 - - Respecting the feelings of others Respectfully understand that different cultures and

- - Respecting the feelings of others Respectfully understand that different cultures and religions communicate differently. Empathy shows respect for others feelings. People who respect do not dismiss others feelings as unimportant. Do not judge others. - - - Respek vir ander se gevoelens Respekvol te verstaan dat verskillende kulture en godsdienste anders kommunikeer. Empatie toon respek vir ander gevoelens. Mense wat respekteer ontslaan nie ander gevoelens as onbelangrik nie. Moenie ander oordeel nie.

Adapting to growth and change: change in circumstances. Types of change: Relationship changes- birth

Adapting to growth and change: change in circumstances. Types of change: Relationship changes- birth of a sibling… Work changes- starting a new job… Material changes- starting to earn money… Changes in living arrangements- moving house… Social changes- making and losing friends… Body and health changes- pregnancy… Psychological changes- going for psychotherapy… Spiritual changes- having a religious experience… Habit changes- breaking a habit (smoking) Wider changes- political… Aanpassing by groei en verandering: verandering in omstandighede. Tipes verandering: Verhouding veranderinge- geboorte van 'n broer of suster. . . Werk veranderinge- begin van 'n nuwe werk. . . Materiaal veranderinge- begin om geld te verdien. . . Veranderinge in bly omstandighede- verhuis. . . Maatskaplike veranderinge- maak en vriende verloor. . . Liggaam en gesondheids veranderinge- swangerskap. . . Sielkundige veranderinge- gaan vir psigoterapie. . . Geestelike veranderinge- met 'n godsdienstige ervaring. . . Gewoonte veranderinge- breek 'n gewoonte (rook) Wyer veranderinge- politieke. . .

Transition between school Oorgang tussen skool en and post-school naskoolse bestemming: destination: positive and

Transition between school Oorgang tussen skool en and post-school naskoolse bestemming: destination: positive and positiewe en negatiewe negative aspects of aspekte van verandering change Gevoelens wat ervaar kan Feelings that can be word wanneer hulle die experienced when leaving skool verlaat: school: Woede Anger Opgewonde Excited Geïsoleerde en Isolated and lonely eensaamheid Overwhelmed Oorweldig Onder druk geplaas deur die Pressured by the verwagtinge van jou familie. expectations or your family. Hartseer Sad Stressed, worried, uncertain, Beklemtoon, bekommerd, onseker of verward oor die or confused about the future. toekoms.

Try the following to make the change from school easier: Allow yourself time to

Try the following to make the change from school easier: Allow yourself time to settle and adjust. Keep in touch with your school friends. Keeping up the other routine things in your life. Create your own space and time. Probeer die volgende om die verandering van skool te vergemaklik: Laat jouself tyd om aan te pas. Bly in kontak met jou skoolmaats. Hou die ander roetine in jou lewe. Maak jou eie ruimte en tyd.

Personal lifestyle plan to promote quality of life. Common destructive ways to react to

Personal lifestyle plan to promote quality of life. Common destructive ways to react to stress: Drinking to much alcohol. Filling up every minute of the day to avoid facing problems. Overeating or eating too little. Procrastinating Sleeping too much Smoking Spending hours in front of tv or computer. Taking out your stress on others. Using pills or drugs to relax. Withdrawing from friends or family. Persoonlike lewenstyl plan om lewensgehalte te bevorder. Gemeenskaplike vernietigende maniere om te reageer op stres: Drink te veel alkohol. Vul elke minuut van die dag om te verhoed om problrmr in die gesig te staar. Ooreet of eet te min. Uitstel Slaap te veel Rook Spandeer ure in die voor die TV of rekenaar. Neem jou stres op ander uit. Die gebruik van pille of dwelms om te ontspan. Onttrek van vriende of familie.