Testovanie 9 2012 Forma A 01 Na obrzku

Title Testovanie 9 2012 Forma A 01 Na obrzku
Language Slovak
Format PPTX
Pages 33
Views 262
Downloads 7

Summary

Download Testovanie 9 2012 Forma A 01 Na obrzku Slide


Description
Testovanie 9 -2012 Forma A

Testovanie 9 -2012 Forma A

01. Na obrázku je obdĺžnik ABCD rozdelený na zhodné štvorce. Koľko percent obsahu obdĺžnika

01. Na obrázku je obdĺžnik ABCD rozdelený na zhodné štvorce. Koľko percent obsahu obdĺžnika ABCD je vyfarbených sivou farbou? � � � Celý obdĺžnik sa skladá z 8 štvorcov, z toho 6 je vyfarbených sivou farbou, tj. 6: 8 = 3 : 4. Pomeru 3: 4 zodpovedá 75 %.

02. Počítačová zostava má veľkoobchodnú cenu 1200 eur. Maloobchodná cena je o 20 %

02. Počítačová zostava má veľkoobchodnú cenu 1200 eur. Maloobchodná cena je o 20 % vyššia ako veľkoobchodná cena. Vypočítajte maloobchodnú cenu počítačovej zostavy v eurách. � � � Veľkoobchodná cena zostavu predstavuje 100 %. Maloobchodná cena je o 20 % vyššia, tj, predstavuje 120 %. Maloobchodná cena v eurách: 1200. 1, 20 = 1440 (eur)

03. Vypočítajte veľkosť vnútorného uhla γ v trojuholníku ABC na obrázku. Veľkosť uhla uveďte

03. Vypočítajte veľkosť vnútorného uhla γ v trojuholníku ABC na obrázku. Veľkosť uhla uveďte v stupňoch. (Obrázok je len ilustračný. ) � � Súčet uhlov v trojuholníku je 180 O Susedný uhol k 110 O uhlu má veľkosť 70 O Veľkosť uhla γ = 180 O – (70 O + 48 O) γ = 62 O

04. Z každého rohu veľkej kocky s dĺžkou hrany 10 cm bola vyrezaná malá

04. Z každého rohu veľkej kocky s dĺžkou hrany 10 cm bola vyrezaná malá kocka s dĺžkou hrany 2 cm. Koľko cm 3 malo teleso, ktoré zostalo z veľkej kocky po vyrezaní malých kociek? (Obrázok je ilustračný). � � � Spolu bolo odrezaných 8 kociek (kocka má 8 vrcholov) Objem pôvodnej kocky bol 1000 cm 3 (V = a 3) Objem novovzniknutého telesa 1000 – 8. 23 = 936 (cm 3)

05. Obytný dom má tri vchody očíslované nepárnymi číslami idúcimi bezprostredne za sebou. Súčet

05. Obytný dom má tri vchody očíslované nepárnymi číslami idúcimi bezprostredne za sebou. Súčet dvoch čísel na krajných vchodoch je 50. Vypočítajte najväčšie z týchto troch čísel. � � Nech čísla vchodov sú n-2, n , n+2 Potom pre súčet čísel na krajných vchodoch platí: n-2+n+2=2 n Zo zadania vyplýva : 2 n = 50, po úprave n = 25 Najväčšie číslo z čísel n-2, n a n+2 je n+2 a teda 25+2=27

06. Kuriér priniesol do firmy štyri balíky, ktoré mali hmotnosť 3, 5 kg, kg

06. Kuriér priniesol do firmy štyri balíky, ktoré mali hmotnosť 3, 5 kg, kg a 250 g. Koľko vážili všetky štyri balíky spolu? Výsledok uveďte v kilogramoch a zapíšte ho v tvare desatinného čísla. � � � Hmotnosti všetkých balíkov si vyjadríme v kg. 250 g = 0, 25 kg Potom pre ich súčet platí: 3, 5 + + + 0, 25 = 6, 7 (kg)

07. Na konci školského roka vyhodnotili v škole zber papiera na 2. stupni ZŠ

07. Na konci školského roka vyhodnotili v škole zber papiera na 2. stupni ZŠ za obidva polroky. Zistite pomocou grafu o koľko kilogramov papiera viac nazbierali v druhom polroku žiaci 8. ročníka ako nazbierali v druhom polroku žiaci 7. ročníka. 5. ročník 6. ročník 7. ročník I. polrok II. Polrok 8. ročník 9. ročník 0 � � 50 100 150 Počet kilogramov 200 250 Z diagramu odčítame: žiaci 8. ročník v druhom polroku nazbierali 120 kg papiera a žiaci 7. ročníka v tom istom období 80 kg Rozdiel: 120 – 80 = 40 (kg)

08. Do pizzerie prišlo 30 futbalistov, ktorí boli spolu na sústredení. Práve prebiehala akcia

08. Do pizzerie prišlo 30 futbalistov, ktorí boli spolu na sústredení. Práve prebiehala akcia na objednávku pizze: „Ak si objednáte 2 pizze, tretiu dostanete zadarmo“. Futbalisti si objednali toľko pízz, aby sa každému ušla 1 pizza. Za koľko pízz zaplatili, ak využili podmienky akcie? � � Počet objednávok 2 pízz: 30 : 3 (30 futbalistov, 2 + 1 zdarma), tj. 10 Futbalisti si objednali 10. 2 pizze, tj. 20 pízz

09. Koľko rôznych trojciferných čísel deliteľných piatimi môžeme vytvoriť z číslic 2, 4, 5?

09. Koľko rôznych trojciferných čísel deliteľných piatimi môžeme vytvoriť z číslic 2, 4, 5? Číslice sa vo vytvorenom čísle môžu opakovať. � � � Číslo je deliteľné piatimi, ak má na mieste jednotiek 0 alebo 5. V našom prípade 5. Na mieste desiatok (stoviek) môže byť ľubovoľná z číslic 2, 4, 5. Existuje 9 možností, na obrázku sú tri z nich, ďalšie dostaneme zámenou 2 na mieste jednotiek za 4 resp. 5. 2 2 4 5 5

BAZÉN V záhrade sa bude okolo bazéna v tvare kvádra dlaždicami vykladať chodník široký

BAZÉN V záhrade sa bude okolo bazéna v tvare kvádra dlaždicami vykladať chodník široký 1 meter. Na obrázku je chodník znázornený sivou farbou. Rozmery dna bazéna sú 8, 5 metra a 6 metrov. Výška stien bazéna je 2 metre. � K zadaniu BAZÉN sa vzťahujú úlohy č. 10 a 11.

10. Koľko m 2 chodníka sa bude vykladať dlaždicami? � � � Plochu chodníka

10. Koľko m 2 chodníka sa bude vykladať dlaždicami? � � � Plochu chodníka určíme ako rozdiel obsahov obdĺžnikov s rozmermi 10, 5 x 8 a 8, 5 x 6 S = 10, 5. 8 – 8, 5. 6 S = 33 (m 2)

10. V bazéne je 86, 7 m 3 vody. Voda v bazéne siaha do

10. V bazéne je 86, 7 m 3 vody. Voda v bazéne siaha do výšky: � � A. 1, 9 m B. 1, 8 m C. 1, 7 m D. 1, 6 m

10. V bazéne je 86, 7 m 3 vody. Voda v bazéne siaha do

10. V bazéne je 86, 7 m 3 vody. Voda v bazéne siaha do výšky: � � Objem bazéna vypočítame ak obsah dna vynásobíme výškou. V = Sp. V v = V : Sp Po dosadení: v = 86, 7 : (8, 5. 6) = 1, 7 (m) C

Hypermarket Vo vybraných oddeleniach hypermarketu zaznamenali v jednotlivých týždňoch počas mesiaca február 2011 nasledovnú

Hypermarket Vo vybraných oddeleniach hypermarketu zaznamenali v jednotlivých týždňoch počas mesiaca február 2011 nasledovnú tržbu: Týždeň Drogéria Elektronika Domáce potreby 1. týždeň 19 602 € 26 666 € 17 922 € 2. týždeň 17 926 € 29 312 € 15 444 € 3. týždeň 21 322 € 33 009 € 18 112 € 4. týždeň 24 648 € 18 324 € 16 027 € Spolu: 83 498 € 107 311 € 67 575 € � K zadaniu HYPERMARKET sa vzťahujú úlohy č. 12 a 13.

12. Zistite, v ktorom týždni bol rozdiel medzi tržbou v oddelení drogérie a tržbou

12. Zistite, v ktorom týždni bol rozdiel medzi tržbou v oddelení drogérie a tržbou v oddelení elektroniky najväčší. Koľko eur predstavoval rozdiel? � � A. v 2. týždni, rozdiel bol 11 386 € B. v 3. týždni, rozdiel bol 54 331 € C. v 3. týždni, rozdiel bol 11 687 € D. v 4. týždni, rozdiel bol 23 813 €

12. Zistite, v ktorom týždni bol rozdiel medzi tržbou v oddelení drogérie a tržbou

12. Zistite, v ktorom týždni bol rozdiel medzi tržbou v oddelení drogérie a tržbou v oddelení elektroniky najväčší. Koľko eur predstavoval rozdiel? � � Najväčší rozdiel určíme vylučovacou metódou. Najväčší rozdiel je v možnosti B, čo ale nie je správne, nakoľko to je súčet. Druhý najväčší rozdiel je uvedený v možnosti po D, čo tiež nie je správne, rozdiel je tam len niečo cez 6 000 €. Tretí najväčší rozdiel je uvedený v možnosti po C: 33 009 – 21 322 = 11 687 (€) C

13. Koľko eur bola priemerná denná tržba v mesiaci február 2011 v oddelení domácich

13. Koľko eur bola priemerná denná tržba v mesiaci február 2011 v oddelení domácich potrieb, ak sa predávalo 6 dní v každom zo štyroch týždňov? Výsledok zaokrúhlite na jedno desatinné miesto. � � A. 2 413, 4 B. 2 815, 6 C. 11 262, 5 D. 16 893, 8

13. Koľko eur bola priemerná denná tržba v mesiaci február 2011 v oddelení domácich

13. Koľko eur bola priemerná denná tržba v mesiaci február 2011 v oddelení domácich potrieb, ak sa predávalo 6 dní v každom zo štyroch týždňov? Výsledok zaokrúhlite na jedno desatinné miesto. � � Celková tržba v domácich potrebách za mesiac február 2011 bola 67 575 €. Predávalo sa 6 dní v týždni počas 4 týždňov, tj, 6. 4 = 24 dní. Priemer na deň: 67 575 : 24 = 2 815, 625 Po zaokrúhlení 2 815, 6 B

14. Ktorý z číselných výrazov má najväčšiu hodnotu? � � A. (5 – 3).

14. Ktorý z číselných výrazov má najväčšiu hodnotu? � � A. (5 – 3). 4 : 2 + 1 B. 5 – 3. 4 : 2 + 1 C. 5 – 3. 4 : (2 + 1) D. (5 – 3. 4) : 2 + 1

14. Ktorý z číselných výrazov má najväčšiu hodnotu? � � � Postupným riešením dostávame:

14. Ktorý z číselných výrazov má najväčšiu hodnotu? � � � Postupným riešením dostávame: A. (5 – 3). 4 : 2 + 1 = 5 B. 5 – 3. 4 : 2 + 1 = 0 C. 5 – 3. 4 : (2 + 1) = 1 D. (5 – 3. 4) : 2 + 1 = -2, 5 � A

15. Súčet výrazov 2 x. (3 x – 4) a 6 x. (3 –

15. Súčet výrazov 2 x. (3 x – 4) a 6 x. (3 – 5 x) sa rovná: � A. – 24 x 2 + 10 x 4 � B. -36 x 2+10 x � C. -30 x 2 + 10 x � D. -24 x 2 – 10 x 2

15. Súčet výrazov 2 x. (3 x – 4) a 6 x. (3 –

15. Súčet výrazov 2 x. (3 x – 4) a 6 x. (3 – 5 x) sa rovná: � Riešením dostávame: � 2 x. (3 x – 4) + 6 x. (3 – 5 x) = 6 x 2 – 8 x + 18 x – 30 x 2 = - 24 x 2 + 10 x A

16. Vyriešte sústavu rovníc s dvoma neznámymi x a y: � � � Súčet

16. Vyriešte sústavu rovníc s dvoma neznámymi x a y: � � � Súčet x + y sa rovná A. 15 B. 11 C. 9 D. 5

16. Vyriešte sústavu rovníc s dvoma neznámymi x a y: � Sústavu najskôr vyriešime:

16. Vyriešte sústavu rovníc s dvoma neznámymi x a y: � Sústavu najskôr vyriešime: � Pre súčet x + y potom platí: x + y = 8 + 3 = 11 B

17. Janko, Karol a Martin si rozdelili peniaze z brigády v pomere 2 :

17. Janko, Karol a Martin si rozdelili peniaze z brigády v pomere 2 : 4 : 3. Najviac dostal Karol a to 12, 60 €. Janko a Martin spolu dostali: � A. 28, 35 € 4 B. 21, 00 € � C. 18, 90 € � D. 15, 75 € �

17. Janko, Karol a Martin si rozdelili peniaze z brigády v pomere 2 :

17. Janko, Karol a Martin si rozdelili peniaze z brigády v pomere 2 : 4 : 3. Najviac dostal Karol a to 12, 60 €. Janko a Martin spolu dostali: � � � Karol dostal najviac, tj. 4 diely. Jeden diel potom predstavuje 12, 60 : 4 = 3, 15 (€) Janko a Martin spolu dostali 5 dielov, tj. 5. 3, 15 = 15, 75 (€) D

18. Zostrojte rovnobežník ABCD, ak je dané: a = 4, 5 cm, va =

18. Zostrojte rovnobežník ABCD, ak je dané: a = 4, 5 cm, va = 3 cm, uhol = 60 O. Odmerajte dĺžku strany b. Pre túto dĺžku platí: � A. 4 � B. 8 � C. 16 � D. 32

18. Zostrojte rovnobežník ABCD, ak je dané: a = 4, 5 cm, va =

18. Zostrojte rovnobežník ABCD, ak je dané: a = 4, 5 cm, va = 3 cm, uhol = 60 O. Odmerajte dĺžku strany b. Pre túto dĺžku platí: � Daný rovnobežník zostrojíme: � Meraním zistíme b = 34, 6 mm B

19. Na obrázku je kváder s podstavou s rozmermi 12 cm a 5 cm

19. Na obrázku je kváder s podstavou s rozmermi 12 cm a 5 cm a výškou 4 cm. Stolár tento kváder rozrezal (ako vidno na obrázku na dva zhodné trojboké hranoly s podstavami v tvare pravouhlého trojuholníka. Stolár vyrobené hranoly natrel farbou, Vypočítajte povrch jedného z týchto dvoch trojbokých hranolov. (Obrázok je len ilustračný. ) � A. 120 cm 2 � B. 128 cm 2 � C. 180 cm 2 � D. 176 cm 2

19. Na obrázku je kváder s podstavou s rozmermi 12 cm a 5 cm

19. Na obrázku je kváder s podstavou s rozmermi 12 cm a 5 cm a výškou 4 cm. Stolár tento kváder rozrezal (ako vidno na obrázku na dva zhodné trojboké hranoly s podstavami v tvare pravouhlého trojuholníka. Stolár vyrobené hranoly natrel farbou, Vypočítajte povrch jedného z týchto dvoch trojbokých hranolov. (Obrázok je len ilustračný. ) Použitím Pytagorovej vety vypočítame dĺžku rezu: x 2=122+52 � Po úprave dostávame : x = 13 (cm) � Povrch hranola potom je: S = 12. 5+4. 5+12. 4+13. 4 S = 180 cm 2 � C

20. Výraz x 2 + 2 x – 1 má pre x = -3

20. Výraz x 2 + 2 x – 1 má pre x = -3 hodnotu: � � A. -16 B. -4 C. 14 D. 2

20. Výraz x 2 + 2 x – 1 má pre x = -3

20. Výraz x 2 + 2 x – 1 má pre x = -3 hodnotu: � � � Do výrazu x 2 + 2 x – 1 dosadíme za x = -3 Úpravou dostávame: x 2 + 2 x – 1 = (-3)2+2. (-3) – 1 = 9 – 6 – 1 = 2 � D